Steg 3 - Konfliktnivå och komplexitet

Resultaten från steg 2 har visat att en mer noggrann bedömning behövs för ”ärendets namn” och att det troligen finns en risk för hat och hot. 

Vem gör bedömningen i steg 3?
Även i steg 3 bör ni samla flera för att bidra med sina erfarenheter och perspektiv. Någon som arbetar med frågan som berörs och någon som har kunskap om hur medier rapporterar samt hur samtalet förs på sociala medier kan det vara ett stort värde att ha med i ett sådant samtal. 
Resonera med varandra för att försöka se olika perspektiv och att ta vara på varandras erfarenheter. Detta är inte en fråga om vem som har rätt, snarare en fråga om att göra ett val utifrån all befintlig kunskap. 
Om ni är oeniga eller tveksamma i ert val av alternativ, välj helst det alternativ som tyder på en högre risk. Det är bättre att överskatta risken än att underskatta den. 

Bedömning steg för steg
I steg 3 följs varje påstående av tre alternativ. Det finns 8 påståenden som handlar främst om konfliktnivån och 8 som handlar om frågans art eller graden av komplexitet. Ni måste välja ett alternativ för varje påståenden för att få ett resultat. 

Del 1. Bedömning av konfliktnivå, välj ett alternativ per fråga

Tonen i kommentarer på sociala medier är kritisk, hatisk eller hotfull
Kommunikation med dem som är kritiska i frågan/ärendet förekommer
Kommunikation med allmänheten
Protester rörande frågan/ärendet förekommer
Hat på nätet eller i andra forum förekommer
Hot på nätet eller annan form
Sabotage - fysisk eller i någon annan form förekommer
Fysiskt eller psykiskt våld förekommer

Del 2. Bedömning av graden av komplexitet

Aktörer med olika perspektiv
Erfarenhet av liknande frågor
Frågan påverkas av flera andra frågor
Frågans förutsebarhet
En historik av spänning, motstånd eller konflikt
Förtroende för kommunen/regionen
Aktivitet på sociala medier och traditionella medier