Steg 2 - En djupare riskbedömning

Ni har gått vidare till steg 2 därför att ni i en första bedömning ansåg att det var en måttlig eller hög risk för hat och hot mot förtroendevalda och/ eller tjänstepersoner i ett eller flera ärenden/frågor. I steg 2 bedöms varje ärende/fråga separat.

Vem gör bedömningen i steg 2?
Ni kan här välja att involvera kollegor med säkerhetsansvar och/eller andra som har kompletterande kunskap om frågan. 
Att arbeta tillsammans i en grupp och diskutera frågor har ett värde i sig. Ni har olika erfarenhet och kunskap. Tillsammans kan ni göra en bättre bedömning. När personer från flera avdelningar eller enheter arbetar tillsammans stärks samverkan mellan olika delar i organisationen.
I såväl steg 2 som steg 3 kan de som har kännedom om det som skrivs i media och på sociala medier bidra till att göra en bedömning om attityder bland medborgare – eller grupper inom det civila samhället. 
Resonera med varandra för att försöka se olika perspektiv och att ta vara på varandras erfarenheter. Detta är inte en fråga om vem som har rätt, utan snarare en fråga om att göra ett val utifrån all befintlig kunskap. 
 

Bedömning steg för steg
Läs varje påstående och gör sedan en bedömning av risk i det aktuella ärendet utifrån er erfarenhet av:

Gör ett val av risknivå som ni anser passar varje påstående. Om ni är oeniga eller osäkra, välj hellre den högre risknivå än den som är lägre.
Resonera med varandra och försök att se olika perspektiv på frågan/ ärendet. Ta vara på varandras erfarenheter. Detta är inte en fråga om vem som har rätt, utan snarare en fråga om att göra ett val utifrån all befintlig kunskap.

1. Sakfrågan och samhällets reaktion
1.1 Det förekommer tecken på att sakfrågan eller ärendet drar till sig ett engagemang från grupper eller individer som är kända för hat, hot, trakasserier eller våld i syfte att påverka eller störa beslutsprocesser.
1.2 Detta är ett kontroversiellt ämne som väcker starka känslor
1.3 Det finns en känslig historik i sakfrågan, det har tidigare förekommit demonstrationer mm.
1.4 Det finns hotbild eller hat som uttrycks på sociala medier eller rapporteras om i media.
2. Förtroendevalda och deras erfarenhet av hat och hot
2.1 De/den förtroendevalda som driver frågan kan av andra betraktas som "kontroversiell" (pga. kön, ålder, läggning, partitillhörighet, mm) eller agerar på ett sätt som väcker reaktion hos några.
2.2 Det finns tidigare erfarenhet av hot och hat mot enskilda förtroendevalda eller upplevelser av hot och hat generellt.
3. Berörda medborgare
3.1 Det finns grupp eller individ som är tidigare är känd för exempelvis hot och hat, rättshaveristiskt beteende, kritik, protest eller sabotage som är berörd av frågan.
3.2 Det finns indikationer på att medborgare förväntar sig eller kräver att vara delaktiga men det finns inga planer för att öppna upp för deltagande.